Alt=strømlinje som går gjennom en skog

Tre som er i kontakt med strømførende linjer utgjør livsfare for personell og dyr i nærheten!

En viktig oppgave for nettselskapet er skoging og rydding av linjetraseer. Forskriften krever dette ut fra hensynet til sikker strømlevering og personsikkerhet. Skoging langs linjetraseene pågår hele året, både for høyspent- og lavspentlinjer.

Grunneier skal informeres i god tid før skogrydding tar til.

Ta alltid kontakt med oss dersom du ønsker å felle trær som står nær strømførende linjer!
Felling av trær i nærheten av strømlinjer skal foregå slik at farlige situasjoner ikke oppstår.