Linje gjennom skog

Tre som er i kontakt med strømførende linjer utgjør livsfare for personell og dyr i nærheten!


En viktig oppgave for nettselskapet er skoging og rydding av
linjetraseer. Forskriften krever dette ut fra hensynet til sikker
strømlevering og personsikkerhet. Skoging langs linjetraseene pågår hele
året, både for høyspent- og lavspentlinjer.


Grunneier skal informeres i god tid før skogrydding tar til.


Ta alltid kontakt med oss dersom du ønsker å felle trær som står nær strømførende linjer!
Felling av trær i nærheten av strømlinjer skal foregå slik at farlige situasjoner ikke oppstår.