Mange boligbranner starter i det elektriske anlegget og kunne vært unngått med en regelmessig sjekk. Det Lokale Eltilsyn jobber for å redusere brann, ulykker og skader på grunn av elektrisk strøm og står årlig for flere boligkontroller, dette for å sikre deg og dine for å unngå brann og elektriske farer.

Nettselskaper er med hjemmel i eltilsynsloven pålagt å føre tilsyn med elektriske anlegg innenfor sitt forsyningsområdet. Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) ved nettselskapet er derfor en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet og utøver tilsyn under DSBs kontroll. DLE fører tilsyn med elektriske lavspenningsanlegg i boliger og virksomheter, i tillegg til elvirksomheter.

Hensikten med tilsynene er å forebygge branner og ulykker forårsaket av strøm.

Hvilke oppgaver har DLE:

  • Utføre stikkprøvekontroller av elektriske anlegg og elektrisk utstyr i nye og gamle boliger og fritidsboliger.
  • Utføre tilsyn med virksomheter med fokus på virksomhetenes internkontroll, herunder ettersyn med at virksomheter har gode rutiner for å forebygge brann og ulykker med elektriske årsak. I sammenheng med virksomhetstilsyn utføres det også stikkprøvekontroll av virksomhetens elektriske anlegg.
  • Utføre tilsyn med elvirksomheter (elektroinstallatører) som planlegger, utfører og reparerer elektriske anlegg.
  • Drive aktivt informasjonsarbeid
  • Følge opp meldinger fra publikum om forhold som kan være forskriftsstridige eller bekymringsverdige
  • Bistå politi og brannvesen i etterforskning av branner
  • Informere om elsikkerhet i skoleverket

All informasjon om dle og elsikkerhet er samlet på elsikkerhetsportalen.

DLE ved Jæren Everk 

DLE-ansvarlig ved Jæren Everk er Birger Høyland.

Hvem utfører tilsynet

Det er Ekvaly Elsikkerhet som utfører tilsyn på vegne av Jæren Everk i Hå kommune.