Det er ulike metoder for å produsere strøm. Mest brukt i Norge er vann- og vindkraft. Solcelleanlegg er også mer og mer vanlig. Hvor stor maksimal produksjon kraftverket har, avgjør hvilket nettnivå en kopler anlegget til. Store kraftverk blir tilkoplet regional eller transmisjonsnettet, mens mindre småkraftverk blir tilkoplet lokalt distribusjons- og lavspentnett.

Er du interessert i kople deg til strømnettet med produksjon? Ta kontakt.
For større anlegg kan det også bli nødvendig å involvere eier av regionalnett eller transmisjonsnett.

Innmatingstariff

Alle som leverer strøm inn på strømnettet må betale en innmatingstariff. Denne tariffen (Residualleddet) blir fastsett av Statnett og blir fakturert etter midlere produksjon for anlegg med historikk, og omsøkt produksjon for nye anlegg. Energileddet avhenger av marginaltapet i strømnettet og vil derfor variere fra kraftverk til kraftverk. Det er egne tariffer for plusskunder.

Plusskunde

En plusskunde er en kunde som produserer under 100kW. Normalt bruker disse produsentene det meste av produksjonen til eget forbruk, mens overskytende produksjon blir levert ut på det lokale nettet.

En plusskunde vil også forbruke strøm fra nettet i perioder der en ikke produserer nok til å dekke eget forbruk.

Før du kan kople deg til nettet som plusskunde må du ha en avtale med en aktør som vil kjøpe overskuddsproduksjonen. Om nåværende strømleverandør ikke tilbyr å kjøpe produksjon, må du bytte leverandør før du får kople til anlegget/produksjonsutstyret. Strøm som blir produsert til eget forbruk er for plusskunder ikke avgiftsbelagt (slipper elavgift).

Alle som leverer strøm inn på strømnettet må betale en innmatingstariff, men plusskunder er i motsetning til ordinære produsenter fritatt for fastleddet i innmatingstariffen. Plusskunder sin innmatingstariff består derfor bare av et energiledd (marginaltapsledd). Marginaltapet vil variere alt etter hvor produksjonen er tilkoplet nettet, men for plusskunder vil ofte bidraget være positivt for nettselskapet og produsentene kan oppleve å få betalt for innmating. Under tariffer finner du oversikt over våre priser.

Nettselskapet stiller tekniske krav til plusskundeanlegg, slik at disse anlegga ikke fører til redusert spenningskvalitet hos andre kunder.

Det er også et krav at plusskundeanlegg skal kople automatisk ut ved strømstans, og anlegget må også bli liggende utkoplet inntil normal strømforsyning er oppretta.

Det er plusskunden sitt ansvar i samarbeid med installatør å sørge for at anlegget tilfredsstiller de tekniske krav som blir stilt for å kunne tilknytte produksjonsanlegg til distribusjonsnettet. Dette gjelder også for utstyr som sikrer at produksjonsanlegget blir utkoplet ved strømutfall i distribusjonsnettet.

Mer informasjon om tekniske krav og fremgangsmåte finner du under elinstallatør/plusskunde.