Det er ulike metoder for å produsere strøm. Mest brukt i Norge er
vann- og vindkraft. Solcelleanlegg er også mer og mer vanlig. Hvor stor
maksimal produksjon kraftverket har, avgjør hvilket nettnivå en kopler
anlegget til. Store kraftverk blir tilkoplet regional eller
transmisjonsnettet, mens mindre småkraftverk blir tilkoplet lokalt
distribusjons- og lavspentnett.


Er du interessert i kople deg til strømnettet med produksjon? Ta kontakt.
For større anlegg kan det også bli nødvendig å involvere eier av regionalnett eller transmisjonsnett.

Innmatingstariff


Alle som leverer strøm inn på strømnettet må betale en innmatingstariff. Denne tariffen (Residualleddet) blir fastsett av Statnett
og blir fakturert etter midlere produksjon for anlegg med historikk, og
omsøkt produksjon for nye anlegg. Energileddet avhenger av
marginaltapet i strømnettet og vil derfor variere fra kraftverk til
kraftverk. Det er egne tariffer for plusskunder.

Plusskunde


En plusskunde er en kunde som produserer under 100kW. Normalt bruker
disse produsentene det meste av produksjonen til eget forbruk, mens
overskytende produksjon blir levert ut på det lokale nettet.


En plusskunde vil også forbruke strøm fra nettet i perioder der en ikke produserer nok til å dekke eget forbruk.


Før du kan kople deg til nettet som plusskunde må du ha en avtale med
en aktør som vil kjøpe overskuddsproduksjonen. Om nåværende
strømleverandør ikke tilbyr å kjøpe produksjon, må du bytte leverandør
før du får kople til anlegget/produksjonsutstyret. Strøm som blir
produsert til eget forbruk er for plusskunder ikke avgiftsbelagt
(slipper elavgift).


Alle som leverer strøm inn på strømnettet må betale en
innmatingstariff, men plusskunder er i motsetning til ordinære
produsenter fritatt for fastleddet i innmatingstariffen. Plusskunder sin
innmatingstariff består derfor bare av et energiledd
(marginaltapsledd). Marginaltapet vil variere alt etter hvor
produksjonen er tilkoplet nettet, men for plusskunder vil ofte bidraget
være positivt for nettselskapet og produsentene kan oppleve å få betalt
for innmating. Under tariffer finner du oversikt over våre priser.


Nettselskapet stiller tekniske krav til plusskundeanlegg, slik at
disse anlegga ikke fører til redusert spenningskvalitet hos andre
kunder.


Det er også et krav at plusskundeanlegg skal kople automatisk ut ved
strømstans, og anlegget må også bli liggende utkoplet inntil normal
strømforsyning er oppretta.


Det er plusskunden sitt ansvar i samarbeid med installatør å sørge
for at anlegget tilfredsstiller de tekniske krav som blir stilt for å
kunne tilknytte produksjonsanlegg til distribusjonsnettet. Dette gjelder
også for utstyr som sikrer at produksjonsanlegget blir utkoplet ved
strømutfall i distribusjonsnettet.


Mer informasjon om tekniske krav og fremgangsmåte: elinstallatør/plusskunde.