Strømlinje, Foto Tord Paulsen

Hva er nettleie


Når du bruker strøm må du betale for to produkter. Du betaler en
kraftpris for strømmen du kjøper fra kraftleverandøren du har valgt, og i
tillegg betaler du nettleie til det lokale nettselskapet for transport
av denne strømmen.


Nettleien skal gi nettselskapet inntekter til dekning av kostnadene
ved transport av strøm, gitt effektiv drift, utnyttelse og utvikling av
nettet. Det er nettselskapet selv som fastsetter nettleien, men NVE
(Norges vassdrags- og energidirektorat) kontrollerer at inntekten
nettselskapet henter inn gjennom nettleien ikke er høyere enn det
nettselskapet totalt har lov til å ta seg betalt fra sine kunder.
(Kilde: NVE)


Du kan lese mer om hva nettleie er på NVEs nettside.


Pris / tariffer


Priser for nettleie er utarbeidet etter «Forskrift om økonomisk og
teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og
overføringstariffer» fastsatt av N.V.E. med hjemmel i forskrift av 7.
desember 1990 nr. 959 § 7-1, gitt i medhold av Energiloven.

Leveringsplikt


Om du ikke har inngått avtale med en kraftleverandør vil du bli satt
på en leveringspliktig strømavtale hos ditt nettselskap. Nettselskapet
er pliktig til å selge deg strøm fram til du har valgt deg en
kraftleverandør og dette kalles for leveringsplikt eller ventetariff.


Denne ordningen er ment for å være en midlertidig løsning så prisen
på leveringspliktig strøm fra nettselskapet er høyere enn det som en
kraftleverandør vil kunne tilby deg. Derfor vil det være lønnsomt for
deg å opprette en ny strømavtale hos en kraftleverandør så snart som
mulig. Du finner mer informasjon om hvilke kraftleverandører du kan
velge under velge strømleverandør.