I henhold til Energiloven skal nettselskapene i Norge opptre nøytralt og ikke-diskriminerende overfor alle aktører i det åpne kraftmarkedet.

Som kundene skal du kunne kjøpe kraft fra hvilken kraftleverandør du ønsker. Nettselskapene, skal sørge for at alle kraftleverandørene får samme behandling og tilgang til nødvendige data for å ivareta sine tjenester overfor sine kunder. Ønsker du å lese mer om disse kravene, les mer hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt er pålagt gjennom forskriften om kraftomsetning og nettjenester § 8-1.

Jæren Everks årsrapport om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt: