Alt=

Mange boligbranner starter i det elektriske anlegget og kunne vært unngått med en regelmessig sjekk.

Årlig gjennomfører det lokale El-tilsynet (DLE) en rekke kontroller av elektriske anlegg. Kontrollene blir gjennomført både i boliger, fritidshus, gårdsbruk, næringsbygg og lignende.

Som huseier er du pliktig til å la DLE få tilgang til det elektriske anlegget i din bolig. Du betaler ingenting ekstra for dette tilsynet siden det allerede er betalt som en del av nettleien. Under tilsynet blir det sett etter avvik som kan føre til brann, ulykke eller skade på personer. Etter kontrollen vil du få tilsendt en tilsynsrapport som beskriver resultatet av kontrollen. Dersom det ble avdekket feil eller mangler vil rapporten beskrive dette nærmere.
i Elsikkerhetsportalen finner du mer informasjon om tilsyn med boliger og hytter.

​​I virksomheter foregår tilsynet vanligvis som såkalt systemrettet tilsyn. Dette innebærer en revisjon av virksomhetens internkontroll innen elsikkerhet kombinert med en stikkprøvekontroll av det elektriske anlegget. Formålet med tilsynet er primært å undersøke om virksomheten har gode rutiner for å forebygge brann og ulykker med elektrisk årsak.
I Elsikkerhetsportalen kan du lese mer om tilsyn med virksomheter.

Hvem utfører tilsynet

Det er Ekvaly Elsikkerhet som utfører tilsyn på vegne av Jæren Everk i Hå kommune.

Kontakt eltilsynet

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål om sikkerhet rundt bruk av strøm, eller ønsker opplysning om tiltak for å minimalisere risiko for uhell/ulykker.

Send epost til dle@jev.no

Ofte stilte spørsmål

Jeg ønsker en sjekk av mitt elektriske anlegg, hva gjør jeg?

Hvis du ønsker en sjekk av det elektriske anlegget i boligen din, må du kontakte en godkjent elektriker. Godkjente elektrikere står oppført i Elvirksomhetsregisteret. DLE tar ikke slike oppdrag, da deres oppgave er å være kontrollmyndighet i etterkant.

Hva skjer under et tilsyn?

Kontrollen foretas ved hjelp av målinger i tillegg til visuell sjekk av anlegget. Tilsynet fra DLE er stikkprøvebasert og erstatter derfor ikke elkontroll fra registrert elvirksomhet.

Hvorfor skal DLE kontrollere det elektriske anlegget?

Formålet med kontrollene er først og fremst å sikre mennesker, dyr og eiendom mot skader og ulykker med elektrisk årsak. Vi vet at cirka halvparten av alle boligbranner skyldes enten feil bruk av elektrisk utstyr, feil på det elektriske utstyret eller feil på det elektriske anlegget. Ved å kontrollere elektriske anlegg og informere om elsikkerhet vil risikoen for brann reduseres.

Det elektriske anlegget mitt er helt nytt. Må DLE komme på kontroll da?

Ja, DLE utfører også tilsyn med installasjonsvirksomheter som planlegger, utfører og reparerer elektriske anlegg. Virksomhetene skal ha regelmessige tilsynsbesøk fra DLE for å sikre at de har nødvendig kompetanse og rutiner for å utføre arbeidene på en trygg måte. Et ledd i dette arbeidet er å kontrollere de jobbene disse virksomhetene utfører; både arbeider utført på nye og eksisterende anlegg. Dessverre avdekkes det en del feil på slike kontroller av nye elektriske anlegg og da kan det være en fordel at dette avdekkes innenfor reklamasjonstiden for håndverkertjenester.

Har jeg virkelig plikt til å være til stede når DLE kommer på besøk?

Ja, med hjemmel i lov av 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 5 skal tilsynsmyndigheten til enhver tid ha uhindret adgang til anlegget. DLE har etter samme lov rett til og kan pålegge eier av, eller ansvarlig for anlegget, eller representant for denne, å være til stede under kontrollen. Bruker, eller eier, av det elektriske anlegget må altså sørge for at noen er til stede under kontrollen. Dermed får man informert om det som eventuelt påvises av feil i tillegg til bakgrunnen for at utbedring må foretas. Dersom bruker og/eller eier selv deltar, får man selvsagt best utbytte av råd og informasjon som tilsynspersonellet kan bidra med.

kan DLE stenge anlegg ved farlige feil?

Det lokale eltilsyn kan stenge det elektriske anlegget ditt eller koble fra en sikringskurs ved alvorlige feil. Du vil da selvfølgelig få en beskjed om dette. Du vil også få beskjed om å kontakte en godkjent elektriker for å utbedre feilen.

Jeg har fått en tilsynsrapport som beskriver feil på det elektriske anlegget. Hva gjør jeg med det?

I hovedsak skal avvik som er påpekt i tilsynsrapporten utbedres av en registrert installasjonsvirksomhet med mindre noe annet er avtalt. Ta kontakt med en installasjonsvirksomhet for å sørge for at feilene blir rettet innen fristen. Installasjonsvirksomheten sender melding om at rapporten er utbedret til DLE eller det sakkyndige selskapet som har utført kontrollen. Tilsynssaken avsluttes når meldingen er mottatt.

Jeg er ikke enig i de avvikene som er påpekt. Kan jeg klage?

Ja, underveis i saksgangen er det mulighet for å komme med innsigelser mot påpekte avvik. Informasjon om dette og hvilke frister som gjelder vil fremkomme av dokumentene du har fått fra DLE.

Jeg rekker ikke å utbedre feilene før fristen går ut. Hva gjør jeg med det?

Hvis det er behov for å utsette fristen, må eier/bruker kontakte sitt lokale eltilsyn eller det sakkyndige selskapet som har utført kontrollen. Behovet må begrunnes. Om fristen kan forlenges vil vurderes i det enkelte tilfellet og vil være avhengig av alvorlighetsgraden i de feilene som er funnet. Økonomiske årsaker gir ikke grunnlag for å forlenge utbedringsfristen.

Hva skjer dersom jeg ikke retter opp feilene som DLE finner?

Dersom pålegg om å rette avvik ikke etterkommes, vil reaksjonene være avhengige av alvorlighetsgraden i de feilene som er funnet. Det kan f.eks. bli vurdert å reise sak om bruk av sanksjonsmidler, f.eks. tvangsmulkt. Først og fremst må du tenke på din egen sikkerhet, og det er i din egen interesse at det elektriske anlegget ditt er i orden.