En plusskunde produserer strøm til eget forbruk, og kan i perioder produsere mer strøm enn kunden selv bruker. Et anlegg hos en plusskunde kan maksimalt levere inn 100 kW i strømnettet. Er det over dette blir det definert som et produksjonsanlegg.

Tekniske krav

Nettselskapet stiller følgende krav til teknisk løsning hos Plusskunden:

  • Anlegget skal kobles ut automatisk ved strømstans i distribusjonsnettet, og må bli liggende ute til normal strømforsyning er gjenopprettet.
  • Anlegget må kobles fra nettet ved avvik i spenning eller frekvens utover angitte grenseverdier.
  • Anlegget må ha målerutrustning som kan måle både innmating og uttak. Måleren skal monteres i grensesnittet mellom nettselskapets og nettkundens anlegg.
  • Nettselskapet har rett til å koble anlegget fra nettet hvis driftsmessige forhold gjør dette nødvendig.

Tilknytning av produksjonsanlegg gjøres etter RENblad 342 «Tekniske funksjonskrav til tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i lavspenningsnettet». RENbladet baserer seg på europeisk norm EN 50549-1. Alle krav i RENbladet skal følges når den europeiske normen anvendes, dette inkluderer de nasjonale kravene spesifisert i RENbladet.

Fremgangsmåte

For å bli Plusskunde må nettkunden gjøre følgende:

  • Ta kontakt med autorisert installatør som installerer anlegget i henhold til de gjeldende tekniske krav.
  • Installatør melder anlegget til Jæren Everk på vanlig måte og angir anleggets maksimale effekt.
  • Jæren Everk sørger for montering av måler som kan avregne innmating og uttak. Kostnader til måler dekkes av Jæren E-verk.

For ytterligere informasjon om ordningen kan autoriserte installatører eller Jæren Everk kontaktes.

Installatør oppretter installatørmelding i Elsmart.