Raskt og enkelt med Elsmart

Jæren Everk bruker Elsmart for effektiv, elektronisk håndtering av melding om installasjonsarbeid. Elsmart gjør det enklere for installatører å følge med på hvor saken er i vårt system.

Hva skal meldes i Elsmart

  • Ny installasjon
  • Nytt anlegg
  • Utvidelse og endring av overbelastningsvern/hovedsikring
  • Arbeid i målepunkt
  • Bruksendring
  • Tilknytning egen byggekasse
  • Større provisoriske anlegg (med større provisoriske anlegg menes alt som er større enn vanlig byggestrømskap dvs: OV er større enn 3x32A)

Før ethvert inngrep i netteiers måleinstallasjon skal netteier ha gitt sitt samtykke på forhånd (navn angis på ferdigmelding).

Jæren Ever spenningssetter/tilkobler ikke en installasjon/anlegg før ferdigmelding foreligger.

Melding om arbeid/installasjonsarbeid

I henhold til FEL § 14 skal det sendes melding til netteier/DLE (eller i visse tilfeller til DSB) før utførelse og endringer av anlegget påbegynnes.

For opplysninger og meldingens innhold henvises det til Energi Norge AS komplette installasjons-/tilknytningsregler.

Meldinger

Ved nymontasje og før ethvert inngrep i netteiers måleinstallasjon skal det sendes melding til nettselskapet. Meldingen skal sendes elektronisk. 6.2.1 Forhåndsmelding sendes alltid ved nyanlegg, endring av stikkledning, utvidelser eller når belastningsøkningen fører til økning av overbelastningsvern (OV).

Før ethvert inngrep i netteiers måleinstallasjon skal netteier ha gitt sitt samtykke på forhånd (navn angis på ferdigmelding).

Ferdigmelding skal sendes ved nyanlegg, endring/utvidelse av stikkledning og etter ethvert inngrep i netteiers måleinstallasjon.

Netteier skal ikke spenningssette/tilkoble en installasjon/anlegg før ferdigmelding foreligger.


Viktig med riktige vedlegg

Det er ulike krav til vedlegg som skal følge med en melding alt etter hvilken type arbeider som skal utføres. Her er en generell oversikt over de vedlegg som skal ligge ved en komplett utfylt "Melding om installasjon":

  • Nettleiebestilling ved nytilknytning med underskrift fra den nye kunden
  • Situasjonskart (målestokk 1:500) målsatt med avstander til faste punkter i terrenget
  • Ved utvidelser, nybygg- og rehabiliteringsprosjekter av installasjoner med overbelastningsvern over 3X40A må det fremlegges energi- og effektbudsjett for installasjonen

Maler for nettleiebestilling og energi og effektbudsjett finnes tilgjengelig i Elsmart.

Husk at vedleggene må legges ved når du registrerer inn "Melding om installasjonsarbeid". Er vedleggene riktige fra starten av unngår du at saksbehandlingen tar lenger tid fordi vi må avvise meldingen i systemet.

Når er det ikke behov for å sende inn melding om installasjonsarbeider

Det er ikke nødvendig å sende melding for mindre utvidelser og forandringer som ikke medfører bruksendringer og som ikke berører vern mot overstrøm herunder vern mot overbelastning, kortslutning og måleinstallasjon.

Tilgang til Elsmart

For å få tilgang til Elsmart må elektroentreprenøren registrere seg i Elsmart.

Hjelp til registrering