Jæren Everk har en høy etisk standard i alt vi foretar oss.

Det innebærer blant annet at anskaffelseskonkurransene skal gjennomføres på en forretningsmessig god måte, og at vi skal opptre overfor leverandører og potensielle leverandører på en profesjonell måte.

Vi forventer det samme fra leverandørene.

Jæren Everk skal sikre høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandling og sikre at saksbehandlingen er mest mulig objektiv og upartisk.

Regelverket stiller følgende grunnleggende krav til selskapets anskaffelser:

  • En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse. Unntak fra dette grunnleggende prinsipp skal begrunnes og dokumenteres.
  • Hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet skal ivaretas gjennom hele anskaffelsesprosessen.
  • Utvelgelse av kvalifiserte tilbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier.

Jæren Everk ønsker å bidra til å opprettholde levedyktige lokale næringsinteresser gjennom anskaffelser fra konkurransedyktige lokale og regionale leverandører.

Jæren Everk skal samtidig sikre likebehandling av leverandører gjennom å kjøpe fra leverandører som kan tilby den totaløkonomisk gunstigste løsning – uavhengig av geografisk beliggenhet og lokal tilhørighet.