Strømhistorie skrives

Publisert av jaeren_admin

18.10.21, kl 13:51

Nye Opstad transformatorstasjon er nå satt i drift og erstatter den nær 70 år gamle stasjonen som ligger på nabotomten. Det er også bygget ny kraftledning mellom Bjerkreim og Opstad transformatorstasjoner. Dette bidrar til å sikre en stabil og god strømforsyning på Jæren.

Lyse Elnett og Jæren Everk eier transformatorstasjonen sammen, og har hver sine elektriske anlegg og transformatorer i stasjonen.

Historisk begivenhet
Jæren Everk har en god og stabil leveranse av strøm til kunder i Hå kommune. Med den nye transformatorstasjonen blir strømforsyningen i kommunen enda bedre.

- At nye Opstad transformatorstasjon settes i drift er en like stor begivenhet for vår elektrisitetsforsyning som det var da gamle Opstad ble satt i drift på begynnelsen av 1950-tallet. Vi trenger ikke lengre bekymre oss for kapasitetsutfordringer i overordnet strømnett. Med den nye linjen mellom Bjerkreim og Opstad har vi fått en «motorvei for strøm», og kan møte økt etterspørsel etter strømkapasitet i kommunen på en helt annen måte enn tidligere, sier Birger Høyland, everkssjef i Jæren Everk.

Forbruket av strøm på Jæren har doblet seg de siste 30 årene. Prognoser for befolkningsvekst i kommunene Hå, Klepp og Time kommuner tilsier at strømforbruket på nytt kan doble seg de neste 40 årene. I tillegg skjer det en omlegging fra fossil energi til elektrisk energi på mange områder for å kutte klimautslipp.

- Dette er en god start på oppgraderingen av overordnet strømnett, «fylkesveiene», som er i gang i Sør-Rogaland. I løpet av de neste 10-20 årene skal store deler av «fylkesveiene» oppgraderes både på grunn av alder, men også for at strømnettet skal ha kapasitet til ønsket vekst i næringsliv og elektrifisering som pågår, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lyse Elnett.

Den nye transformatorstasjonen er på totalt rundt 1000 kvadratmeter, inkludert transformatorceller, og er et innendørs anlegg. Det er totalt tre transformatorer i den nye stasjonen, to på 40 MVA, som er Jæren Everk sine, og en på 160 MVA, som er Lyse Elnett sin.