Strømhistorie skrives

Publisert av jaeren_admin

18.10.21, kl 13:51

Nye Opstad transformatorstasjon er nå satt i drift og erstatter den
nær 70 år gamle stasjonen som ligger på nabotomten. Det er også bygget
ny kraftledning mellom Bjerkreim og Opstad transformatorstasjoner. Dette
bidrar til å sikre en stabil og god strømforsyning på Jæren.


Lyse Elnett og Jæren Everk eier transformatorstasjonen sammen, og har
hver sine elektriske anlegg og transformatorer i stasjonen.

Historisk begivenhet
Jæren Everk har en god og
stabil leveranse av strøm til kunder i Hå kommune. Med den nye
transformatorstasjonen blir strømforsyningen i kommunen enda bedre.


- At nye Opstad transformatorstasjon settes i drift er en like stor
begivenhet for vår elektrisitetsforsyning som det var da gamle Opstad
ble satt i drift på begynnelsen av 1950-tallet. Vi trenger ikke lengre
bekymre oss for kapasitetsutfordringer i overordnet strømnett. Med den
nye linjen mellom Bjerkreim og Opstad har vi fått en «motorvei for
strøm», og kan møte økt etterspørsel etter strømkapasitet i kommunen på
en helt annen måte enn tidligere, sier Birger Høyland, everkssjef i
Jæren Everk.


Forbruket av strøm på Jæren har doblet seg de siste 30 årene.
Prognoser for befolkningsvekst i kommunene Hå, Klepp og Time kommuner
tilsier at strømforbruket på nytt kan doble seg de neste 40 årene. I
tillegg skjer det en omlegging fra fossil energi til elektrisk energi på
mange områder for å kutte klimautslipp.


- Dette er en god start på oppgraderingen av overordnet strømnett,
«fylkesveiene», som er i gang i Sør-Rogaland. I løpet av de neste 10-20
årene skal store deler av «fylkesveiene» oppgraderes både på grunn av
alder, men også for at strømnettet skal ha kapasitet til ønsket vekst i
næringsliv og elektrifisering som pågår, sier administrerende direktør
Håvard Tamburstuen i Lyse Elnett.

Den nye transformatorstasjonen er på totalt rundt 1000 kvadratmeter,
inkludert transformatorceller, og er et innendørs anlegg. Det er totalt
tre transformatorer i den nye stasjonen, to på 40 MVA, som er Jæren
Everk sine, og en på 160 MVA, som er Lyse Elnett sin.